Èd Pwogram Asistans Ijans

United Way Westchester ak Putnam ap ede rezidan Mount Vernon yo konplete pwosesis aplikasyon pou Pwogram Asistans pou Ijans nan Eta New York. Randevou yo ka fèt an pèsòn, ibrid, oswa nan telefòn. Pou pran yon randevou tanpri ranpli fòm ki anba la a. 

Enfòmasyon Kliyan

Prefere Telefòn(Obligatwa)
Si wi, ki metòd pou kontak ou ta prefere?
Alèt via SMS mande pou kapasite smartphone. Pousantaj estanda messagerie konpayi asirans yo ka aplike

Rele Preferans

Chwazi jiska de preferans nan lè yon volontè ta dwe rele ou. Tanpri mete omwen yon opsyon nan lasemèn. (Tout tan pa ka disponib, epi nou pa ka garanti yon volontè ap rele ou pandan tan ou chwazi a.)

COVID-19 Prekosyon ak Preferans